GardenMat - bentonitowa izolacja do oczek wodnych

Wersja do druku Poleć znajomemu
bentonitowa mata do uszczelnienia dna oczka wodnego

GardenMat to niezawodna, samonaprawialna izolacja dna oczka wodnego. Oczko wodne zbudowane może być nawet na podłożu przepuszczalnym, np. na podłożu piaszczystym. Budowa zbiorników wodnych, izolacja zbiorników na wodę - to są najczęstsze zastosowania maty izolacyjnej GardenMat. GardnMat jest odporny na przebicie widłami amerykańskimi i na przebicia korzeniami roślin, a nawet na gryzonie wodne.

 

Podstawowe cechy

Producent: Cetco
Symbol: Gardenmat
Opakowanie: rolki: 5 x 40 mb
Jednostka: m2
Cena hurtowa ponad: 500 m2
Specjalizacja: izolacja oczka wodnego, uszczelnienie stawu, przeciwpożarowe zbiorniki na wodę, uszczelniająca mata do oczka wodnego

Grupa produktów: mata bentonitowa
Rozwiązywane problemy: ubytki wody w oczkach wodnych, zbiornikach przeciwpożarowych i fontannach
Zastosowanie: izolacje wodne, budowa zbiorników wodnych, budowa oczek wodnych

Sytuacje stosowania

 • budowa zbiorników wodnych na podłożach przepuszczalnych
 • budowa oczka wodnego
 • wykonanie stawu kąpielowego
 • stawy ogrodowe - izolacja dna
 • odnawianie oczka wodnego i basenu
kod produktu

Tagi:

 • izolacja bentonitowa - samonaprawialna - izolacja odporna na pękanie i przebicie (np. widłami lub korzeniami roślin)
 • izolacja bezpieczna dla ryb i roślin wodnych
 • nieograniczona trwałość izolacji
 • prosta technologia stosowania - układanie wyłącznie z użyciem prostych narzędzi
 • bezodpadowe wykorzystanie materiału - GardenMat można docinać do potrzebnych rozmiarów - mało odpadów
 • w nieprzewidzianych sytuacjach - łatwa naprawa poprzez nałożenie "łaty" z kawałka pozostałego materiału

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

zobacz poradniki: budowa oczka wodnego

GardenMat - budowa oczka wodnego - GardenMat

OPIS WYROBU GARDENMAT - BUDOWA OCZKA WODNEGO, BUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH

GardenMat jest wzmocnioną geomatą bentonitową, składająca się z warstwy bentonitu sodowego umieszczonej między dwoma geotekstyliami, z których jedno jest laminowane geomembraną HDPE. GardenMat łączy w sobie najlepsze cechy geomat bentonitowych i geomembran, stanowiąc idealne rozwiązanie jako uszczelnienie zbiorników ziemnych na wodę i innych obiektów gospodarki wodnej. Jego bardzo mała przewodność hydrauliczna w sposób istotny ogranicza wielkość filtracji przez podłoże, znacznie efektywniej pod względem ekonomicznym od grubej warstwy ilastego gruntu.

Typowe zastosowania: Gardenmatu przeznaczona jest do izolowania zbiorników wodnych. Jest to doskonały materiał pozwalający samodzielnie zbudować oczko wodne, staw przydomowy a nawet górski strumyk, kaskadę czy fontannę. Sadzawki ogrodowe, oczka wodne i inne zbiorniki wodne mogą być skutecznie izolowane poprzez jedną warstwę materiału Gardenmat.

GardenMat jest bentonitową geomatą hydroizolacyjną przeznaczoną głównie do stosowania w ogrodnictwie jako uszczelnienie podłoża gruntowego stawów krajobrazowych, sadzawek ogrodowych, itp.

Wielkość przepływu przez GardenMat wynosi 1 x 10-9 m3/m2/dzień (przy ciśnieniu wymuszającym 3,5 metra słupa wody). Straty wody na parowanie można określić na podstawie nomogramu parowania.

GardenMat produkowany jest przez Colloid Environmental Technologies Company (CETCO Poland) w Szczytnie.

Do produkcji GardenMatu (oraz połączeń i prac uzupełniających) stosowany jest bentonit sodowy VolclayR, którego warstwa osłonięta jest geotekstyliami polipropylenowymi.

Zespolenia w jednorodny wyrób dokonuje się igłowaniem, polegającym na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu, poza tkaninę. Osiąga się przez to wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Końcowy produkt ma następujące parametry:

 

cecha

 

metoda badań

 

wielkość

 

zawartość bentonitu Volclay

 

ASTM D 5261

 

³ 4,5 kg/m2

 

grubość w stanie suchym

 

ASTM D 1777

 

³ 5,8 mm

 

wytrzymałość na rozciąganie

 

ASTM D 4632

 

³ 400 N

 

wydłużenie względne

 

ASTM D 4632

 

³ 15 %

 

wytrzymałość na oddzieranie

 

ASTM D 4632

 

³ 65 N

 

wskaźnikowe natężenie przepływu

 

ASTM D 5084

 

£ 1 x 10-8 (m3/m2)/s

 

przewodność hydrauliczna

 

ASTM D 5084

 

£ 5 x 10-11 m/s

 

 

 

GardenMat dostarczany jest w zrolowanych pasmach o wymiarach 4,5 x 2 m. Może być wykorzystany jako materiał izolacyjny na oczko wodne.

Poniżej podajemy sugerowane nachylenia skarp i grubości warstwy przykrywającej. W tabeli zestawiono zależności typowych długości skarp od ich nachylenia, przy następujących założeniach:

 • podłoże jest równe i dobrze zagęszczone (stopień zagęszczenia 0,90÷0,95 wg. normalnej próby Proctora;
 • przekrój wykładziny ma postać:
  ? warstwa piasku (o ciężarze objętościowym z uwzględnieniem wyporu wody = 880 kg/m3),
  ? GardenMat,
  ? podłoże.
 • GardenMat jest prawidłowo zakotwiony na koronie skarpy;
 • kąt tarcia na styku GardenMatu i warstwy przykrywającej z piasku wynosi 31°;
 • kąt tarcia na styku GardenMatu z podłożem (piaszczystym) wynosi 25°;
 • poziom wody w zbiorniku ma maksymalną wysokość i pozostaje stały.

nachylenie skarpy

grubość przykrycia, (cm)

współczynnik bezpieczeństwa

max. długość skarpy, (m)

1:3

60

1,5

40

1:3

45

1,5

> 45

1:3

30

1,5

>45

1:2

30

1,5

9*Stateczność każdego z elementów systemu uszczelnienia można obliczyć, posługując się następującym wzorem:

Fs = [(T/L) + S] / [z x g x (sinb)], gdzie:

Fs = współczynnik bezpieczeństwa,
T = dopuszczalna długotrwała wytrzymałość na rozciąganie w warstwie nad analizowaną powierzchnią,
T = GardenMat = 7 kN/m,
L = długość zbocza (m),
S = wytrzymałość na ścinanie wzdłuż analizowanej powierzchni (kPa),
S = g x z x cosb x tgj + c, gdzie:
g = ciężar właściwy gruntu przykryciowego (kg/m3),
z = grubość warstwy gruntu (m),
b = kąt nachylenia stoku (deg.),
j = kąt tarcia wewnętrznego lub międzywarstwowego wzdłuż analizowanej powierzchni (deg.), oraz
c = spójność pozorna wzdłuż analizowanej powierzchni (kPa).


TECHNOLOGIA WYKONANIA OCZKA WODNEGO, IZOLACJA WARSTWY DENNEJ OCZKA WODNEGO, IZOLACJA OCZEK WODNYCH

Do czasu instalacji wszystkie składowane rolki oraz bentonit pomocniczy powinny być przykryte przed deszczem folią z tworzywa sztucznego lub brezentem.

Powierzchnie stanowiące podłoże układanego GardenMatu powinny być uformowane i zagęszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny być ponadto równe, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej wody. W przypadkach, gdy słup wody będzie przekraczał 30 cm, grunt podłoża powinien w co najmniej 80% składać się z frakcji drobniejszych niż 0,25 mm. GardenMat można instalować na zamarzniętym podłożu, jeśli wcześniej zostało przygotowane zgodnie ze specyfikacją projektową.

Powierzchnie, na których ma być układany GardenMat powinny być odpowiednio uformowane i zagęszczone. Powinny być równe, oczyszczone z gruzu, korzeni i ostrych kamieni większych niż 5 cm. Skarpy wykopu należy uformować z nachyleniem nie większym niż 1:2.

Instalację rozpoczyna się od skarp. W miejscach narożnych i na wszystkich połączeniach pasma układa się na zakład. Należy układać tylko takie ilości, które w tym samym dniu mogą zostać przykryte gruntem. NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ ŻADNYCH POWIERZCHNI GardenMatu NIEPRZYKRYTYCH NA NOC. Wykładzinę należy przykrywać gruntem o gruboci co najmniej 30 cm. Nieprzykryte krawędzie GardenMatu powinny być osłonięta folią i przyciśnięte workami z piaskiem lub gruntem, dla ochrony przed przypadkowym, przedwczesnym uwodnieniem.


Pasma GardenMatu należy układać stroną beżową (włókniną) do dołu (do podłoża). Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1:4 dłuższy bok pasma musi biec równolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomiony w rowie kotwiącym. Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dowolny sposób. Należy układać je od punktu najwyższego do najniższego. Pasma należy tak układać, by nie były napięte czy naprężone, ale również bez zmarszczeń i fałd.

Kotwienie na skarpach
GardenMat układany na skarpach wymaga ustabilizowania w tym położeniu. Najczęstszym sposobem mocowania wykładziny jest rów kotwiący. Powinien on mieć co najmniej 30 cm szerokości i 60 cm głębokości. Odległość rowu od krawędzi skarpy powinna mierzyć co najmniej 60 cm. GardenMat powinien leżeć na wewnętrznej ściance i dnie rowu, bez wywinięcia na ściankę zewnętrzną.

Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów.

Powinno się rozpakować i ułożyć taką ilość maty, jaką się zdoła tego samego dnia przykryć gruntem lub betonem.

Połączenia sąsiednich pasm mają postać zakładów o szerokości od 15 do 20 centymetrów. Brzegi pasm należy rozprostować, usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia i "rybie usta", a tym samym zapewniając największą możliwą powierzchnię styku.

Po rozwinięciu pasma górnego w docelowym miejscu, jego brzeg należy odchylić w celu odsłonięcia strefy zakładu, skąd usunąć należy zanieczyszczenia i luźny grunt - dotyczy to także zanieczyszczeń przyczepionych do geotekstyliów. Następnie w strefie zakładu należy rozłożyć ciągłą warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze długości zakładu znaleźć się musi co najmniej 0,4 kg bentonitu.

Przykrycie gruntowe
Efektywność działania GardenMatu zależy od grubości i rodzaju gruntu stosowanego jako warstwa przykrywająca: powinna być wykonana z kruszywa o zróżnicowanym drobnym uziarnieniu.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ GRUNTÓW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WAPNIA I MAGNEZU (np. wapieni) LUB INNYCH DWUWARTOŚCIOWYCH KATIONÓW.

Warstwa przykryciowego gruntu lub kruszywa musi mieć grubość około 25 cm. W stosowanym gruncie nie mogą znajdować się ostre kamienie o wielkości większej niż 5 cm. Niedopuszczalne jest użycie materiału o dużej zawartości wapnia!

W przypadkach napełniania uszczelnianego obiektu inną cieczą niż zwykła słodka woda należy skontaktować się z producentem GardenMatu w sprawie kompatybilności tego medium.

Aktywacja bentonitu zawartego w GardenMacie dokonuje się zazwyczaj samoczynnie podczas naturalnych opadów deszczu, jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe oddanie do użytkowania uszczelnianego obiektu, np oczka wodnego, należy go nawodnić sztucznie, natryskując 10 l czystej wody na metr kwadratowy powierzchni na co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem użytkowania.

Bentonitowa izolacja dna oczka wodnego GardenMat rozwiązuje problemów utrzymywania wody w zbiorniku - Bentonitowa izolacja GardenMat tworzy szczelną powierzchnię dna oczka wodnego, która utrzymuje wodę bez potrzeby stosowania dodatkowych folii lub membran.

Oczko wodne o wyglądzie naturalnego stawu lub sadzawki można osiągnąć, uwzględniając kilka kluczowych czynników:

 1. Projektowanie i układanie: Oczko wodne musi być starannie zaprojektowane i ułożone w sposób, który pozwoli na osiągnięcie naturalnego wyglądu. Istotne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce, które będzie dobrze doświetlone i posiadało dobrą drenaż. Należy także uwzględnić poziomy terenu i naturalne ukształtowanie terenu. Dobrze, gdy izolacja dna wykonana jest w taki sposób, że jej nie widać, czyli np. z GardenMatu, który przykryty jest warstwą ziemi - instalowany pod 20 cm warstwą gruntu zasypowego.

 2. Dobór roślin: Aby osiągnąć naturalny wygląd, należy wybrać rośliny, które występują naturalnie w siedliskach wodnych, takie jak trzciny, pałki, oczeret, irysy, czy wodne lilie. Dobrze dobrane rośliny będą stanowić naturalny filtr dla wody, a także stanowić schronienie dla zwierząt wodnych.

 3. Warunki wodne: Aby utrzymać naturalny wygląd oczka wodnego, należy zadbać o odpowiednie warunki wodne. Woda powinna być czysta i klarowna, a także posiadać odpowiednie parametry chemiczne, takie jak pH i twardość wody. W przypadku potrzeby należy stosować odpowiednie preparaty chemiczne, aby uniknąć nadmiernego rozwoju glonów i innych niepożądanych organizmów.

 4. Elementy dekoracyjne: Dodanie elementów dekoracyjnych, takich jak kamienie, korzenie, drewno czy skały, może pomóc w uzyskaniu naturalnego wyglądu oczka wodnego. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzić z ich ilością, aby nie zaburzyć naturalnego krajobrazu.

 5. Utrzymanie: Aby zachować naturalny wygląd oczka wodnego, należy regularnie dbać o jego czystość i stan techniczny. Należy usuwać martwe rośliny i inny organiczny materiał, a także kontrolować parametry wody. Przycinanie roślin i pielęgnacja wody powinny być wykonywane regularnie, aby utrzymać naturalny wygląd oczka wodnego przez cały rok.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

m2
200.00 m2

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 333 33 77 33
handel(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Izolacje bentonitowe, Bentomaty

Doszczelniamy naturalne oczko wodne bentonitami i dlaczego jest to rozwiązanie lepsze od innych

Jeśli tak ważne jest uzyskanie szczelnego oczka wodnego, to należy zastosować najlepsze, najpewniejsze uszczelnienie, ze wszystkich możliwych. Proponujemy wykorzystanie bentonitów, materiałów naturalnych, charakteryzujących się zdolnością kil...

więcej

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 4.2

liczba ocen: 5

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter