Systemowa izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa Mapei

Wersja do druku Poleć znajomemu

Systemowe rozwiązania Mapei do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z wodą to trwałość uszczelnienia i doskonały efekt estetyczny.

Wykonanie izolacji pomieszczeń mokrych, takich jak łazien­ki, kabiny prysznicowe, baseny pływackie, łaźnie w ośrodkach rehabilitacji zdrowia itp. jest w wielu przypadkach koniecz­nością. Większość materiałów budowanych, z których wykonywane są ich konstrukcje, nie jest odporna na działanie wody i wilgoci przenikającej przez fugi, co może prowadzić do powstania uszkodzeń konstrukcyjnych, odspajania się płytek oraz pojawiania się nieestetycznych i szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni. Aby rozwiązać ten problem, Mapei opracowało szereg roz­wiązań budowlanych służących zabezpieczaniu pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z wodą. Systemy te gwarantu­ją trwałość uszczelnienia w połączeniu z pięknym wyglądem ostatecznie wykończonych powierzchni. Aby zaspokoić rosnące potrzeby rynku, Mapei stale roz­szerza swoją ofertę systemową. Poniżej opisano rozwiązania najczęściej stosowane.

Ośrodki sportowe

izolacja basenu mosir mapeizolacja wodoszczelna ścian i podłóg przez wklejenie ta­śmy MAPEBAND w naroża, szczeliny dylatacyjne i wokół otworów spustowych oraz nałożenie dwuskładnikowej za­prawy uszczelniającej MAPELASTIC (z wtopiona weń siatką z włókna szklanego)

Montaż płytek ceramicznych przy użyciu kleju KERAFLEX MAXI S1
Spoinowanie dwuskładnikową, kwasoodporną zaprawą epoksydową KERAPOXY, odporną na działanie kwasów i zasad, nienasiąkliwą, niebrudzącą się, o wyjątkowo trwa­łych kolorach

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych silikonem MAPESIL AC, na bazie kwasu octowego (dostępnym w tych samych kolorach co fuga epoksydowa KERAPOXY), brzegi płytek (przed nałożeniem silikonu) powinny być pokryte prepara­tem gruntującym PRIMER FD dla zapewnienia lepszej przy­czepności silikonu


Ośrodki zdrowia i SPA

izolacja basenu Rosja - system MapeiIzolacja wodoszczelna ścian wykończonych polistyrenem (po wypiaskowaniu) oraz podłóg poprzez wklejenie taśmy MAPEBAND w naroża, szczeliny dylatacyjne i wokół otwo­rów spustowych oraz nałożenie masy uszczelniającej MAPELASTIC

Montaż mozaiki przy użyciu kleju ADESILEX P10 zmiesza­nego z emulsją ISOLASTIC (rozcieńczoną z wodą w stosunku 1:1)
Spoinowanie przy pomocy elastycznej, cementowej zapra­wy do fugowania ULTRACOLOR PLUS, odpornej na powsta­wanie pleśni i grzybów (Technologia Bioblock®), o zmniej­szonej nasiąkliwości (Technologia DropEffect®) i wysokiej wytrzymałości na ścieranie.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych przy pomocy sili­konu MAPESIL AC na bazie kwasu octowego (dostępnego w tych samych kolorach co zaprawa ULTRACOLOR PLUS), po zastosowaniu PRIMER F


Izolacja przeciwwodna powierzchni niecki basenowej i „plaży" poprzez wklejenie taśmy MAPEBAND w naroża, wokół otworów spustowych, w szczeliny dylatacyjne i połą­czenia niecki basenowej z „plażą", a później pokrycie war­stwą masy uszczelniającej MAPELASTIC (nakładanej pacą) lub MAPELASTIC SMART (nakładanej przy użyciu wałka lub pędzla bądź metoda natryskową; szczególnie polecanej przy uszczelnianiu niecek o nieregularnych kształtach lub miejsc trudno dostępnych np. zawinięte obrzeża, zaokrąglo­ne przejścia między płaszczyznami itp.) Montaż mozaiki szklanej przy użyciu kleju ELASTORAPID Spoinowanie przy pomocy fugi epoksydowej KERAPOXY, która może być stosowana również jako klej, gwarantując efekt estetyczny (dzięki gamie 29 kolorów zbliżonych do ko­lorystyki mozaiki szklanej dostępnej na rynku) Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych silikonem MAPESIL AC, na bazie kwasu octowego (dostępnym w tych samych kolorach co fuga epoksydowa KERAPOXY), po zastosowaniu PRIMERFD

Łazienki w budynkach mieszkalnych

izolacja łazienki i pomieszczeń mokrych w systemie MapeiIzolacja przeciwwilgociowa wewnętrznych powierzchni ka­bin natryskowych poprzez zastosowanie taśmy MAPEBAND wokół naroży, otworów spustowych i w szczelinach dylatacyj­nych oraz pokrycie powierzchni podłóg i ścian warstwą masy uszczelniającej MAPEGUM WPS, która tworzy szybko wysy-chajqcq, płynną, elastyczną membranę zabezpieczającą Montaż płytek ceramicznych przy użyciu kleju elastyczne­go KERAFLEX
Spoinowanie przy pomocy elastycznej fugi cementowej ULTRACOLOR PLUS, która chroni przed rozwojem pleśni i grzybów w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgot­nych, dostępnej w gamie 30 kolorów gwarantujących trwały efekt estetyczny.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych przy pomocy sili­konu MAPESIL AC na bazie kwasu octowego (dostępnego w tych samych kolorach co zaprawa ULTRACOLOR PLUS), po zastosowaniu PRIMER FD
Dekoracja ścian nad płytkami przy użyciu barwnego tynku si-likatowego typu stiuk SILEXCOLOR MARMORINO, nakładane­go na warstwę preparatu gruntującego SILEXCOLOR PRIMER

Łazienki prefabrykowane

Z zespołami modułowymi

  • Uszczelnianie wewnętrznych powierzchni kabin natry­skowych przy pomocy MAPELASTIC
  • Montaż płytek ceramicznych przy pomocy kleju ULTRAMA-STIC III lub ULTRAFLEX S2 MONO
  • Spoinowanie cementową zaprawą do spoinowania KERA-COLOR FF lub KERACOLOR GG, o właściwościach hydrofobo­wych wynikających z zastosowania Technologii DropEffect®
  • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych przy pomocy silikonu MAPESIL AC na bazie kwasu octowego (dostępnego w 30 kolorach oraz w wersji bezbarwnej), po zastosowaniu PRI­MER FD
  • Wyrównywanie ścian nad płytkami przy pomocy białej za­prawy wapienno-cementowej PLANITOP 560, przeznaczonej do wykańczania powierzchni betonowych
  • Wygładzanie ścian zewnętrznych zespołu modułu przy pomocy cementowej szpachlówki PLANITOP 540
Z prefabrykowanymi zespołami łazienkowymi
-  Dodawanie do mieszanki betonowej superplastyfikato-rów DYNAMON SP1 i DYNAMON SP3, opartych na mody­fikowanym polimerze akrylowym, w celu uzyskania elemen­tów o wysokiej wczesnej wytrzymałości na ściskanie
- Uszczelnianie wewnętrznych powierzchni kabin natry­skowych poprzez nałożenie MAPELASTIC


Montaż płytek ceramicznych przy pomocy wzmocnionej zaprawy klejącej o wysokiej przyczepności KERABOND T, która po zmieszaniu z emulsją ISOLASTIC spełnia wymaga­nia klejów klasy C2 o odkształcalności klasy S2 Spoinowanie przy pomocy elastycznej zaprawy do fugowa­nia ULTRACOLOR PLUS, odpornej na powstawanie pleśni i grzybów (technologia Bioblock® ), o zmniejszonej nasiąkli-wości (Technologia DropEffect® ), o wysokiej wytrzymałości na ścieranie.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych przy pomocy sili­konu MAPESIL AC na bazie kwasu octowego (dostępnego w tych samych kolorach co zaprawa ULTRACOLOR PLUS), po zastosowaniu PRIMER FD
Wygładzanie ścian zewnętrznych zespołu przy pomocy cementowej szpachlówki PLANITOP 540 Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych przy pomocy bez-wonnego, neutralnego silikonowego uszczelniacza MAPESIL BM o małym module sprężystości.

źródło: Kronika Mapei, Mapei Polska, 2008.

Dodaj do Facebook

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter