System renowacji i uszczelnienia balkonów i tarasów MAPEI

Wersja do druku Poleć znajomemu

SYSTEM MAPEI - RENOWACJA I IZOLACJA BALKONU I TARASÓW

Wraz z nastaniem wiosny, na wielu tarasach i balkonach zaczynają się prawdziwe problemy z odpadającymi płytekmi. Mapei odpowiada, jak szybko i skutecznie naprawić balkon i taras. MAPEI prezentuje kilka szybkich porad, które na pewno ułatwią wykonanie tego zadania.

Etap 1. Przygotowanie podłoża

naprawa i uszczelnienie balkonow i tarasow system mapeiA) Pęknięcia balkonów i tarasów
Jeżeli mamy do czynienia ze starym podłożem, ewentual­ne pęknięcia należy zespolić przy pomocy żywicy poliestrowej EPORIP TURBO lub epoksydowej EPORIP. Główna różnica po­między tymi preparatami polega na czasie wiązania (odpo­wiednio 30 min i 24 godziny) Jeżeli pęknięcia są duże, należy zastosować stalowe klam­ry wzmacniające i połączyć nimi spękane fragmenty jastrychu. Wykonujemy to poprzez poprzeczne nacięcie pęknięcia, co 20-30 cm, włożenie klamry stalowej i zalanie jej żywicą.


zabezpieczenie zbrojenia mapefer MapeiB) Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia balkonów
Przed przystąpieniem do naprawy uszkodzonej konstrukcji elementy stalowe, które stanowią zbrojenie płyty konstrukcyj­nej. Elementy te powinny przed naniesieniem zaprawy na­prawczej zostać dokładnie oczyszczone z rdzy i zabrudzeń, a nastęuszczelnienie balkonow i tarasow system mapeipnie zabezpieczone jednoskładnikową zaprawą an­tykorozyjną MAPEFER 1K. Musimy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych z rdzy oraz o naniesieniu zaraz po oczyszczeniu pierwszej warstwy zabezpieczającej MAPEFER 1K. Po ok. 90-120 min. nanosimy drugą warstwę MAPEFER 1K. Druga warstwa zabezpieczenia powinna zostać nałożona do 24 godz. od nałożenia pierwszej.


naprawa tarasu izolacja MapeiC) Naprawa uszkodzonych krawędzi balkonu i tarasu oraz wyrównywanie powierzchni.

Do naprawy uszkodzonych krawędzi tarasu możemy użyć grubowarstwowej, szybkowiqżqcej zaprawy naprawczej PLANITOP 400, która pozwala na naprawę ubytków w zakresie od 1 do 40 mm. PLANITOP 400 możemy nanosić zarówno na powierzchnie pionowe, jak i poziome. Przed przystąpieniem do aplikacji zaprawy musimy usunąć z podłoża wszystkie luźne części betonu do uzyskania stabilne­go i szorstkiego podłoża. Odkryte zbrojenie należy wcześniej zabezpieczyć przy użyciu MAPEFER 1K (patrz pkt. B). Następnie zwilżamy podłoże i czekamy aż nadmiar wody


izolacja tarasu warstwa uszczelniajaca mapelastic

Etap 2. Wykonanie warstwy uszczelniającej Mapelastic

W przypadku izolacji przeciwwodnej MAPELASTIC, przy podłożach mineralnych, zalecane jest, przed naniesieniem masy, zagruntowanie podłoża tylko i wyłącznie czystą wodą w taki sposób, aby powierzchnia przed nałożeniem zaprawy była matowo-wilgotna. Po wykonaniu renowacji podłoża i jego zwilżeniu możemy przystąpić do przeciwwodnego zabezpie­czenia całej konstrukcji tarasu przy użyciu masy uszczelniającej MAPELASTIC.

Wykonanie hydroizolacji powinno się rozpocząć od uszczel­nienia miejsc newralgicznych. Jednym z najważniejszych ele­mentów, który musi zostać uszczelniony, są dylatacje. Uszczel­nienie dylatacji polega na wklejeniu taśmy uszczelniającej w szczelinę dylatacyjną (rys. poniżej).


SCHEMAT USZCZELNIENIA DYLATACJI TARASÓW (SYSTEM MAPEI)

izolacja dylatacji tarasu system mapeiNastępną czynnością jest uszczelnienie wszystkich naroży (połączenie ściany budynku z płytą tarasu). W celu uszczel­nienia naroży nakładamy masę uszczelniającą MAPELASTIC wzdłuż połączenia ściany z powierzchnią tarasu. Następnie na przesmarowaną powierzchnię nakładamy taśmę uszczel­niającą MAPEBAND i zatapiamy ją w hydroizolacji.

Kolejnymi elementami wymagającymi uszczelnienia sq wszelkiego rodzaju przejścia przez strop, np. rury spustowe, mocowanie balustrady (jeżeli jest to możliwe staramy się mocować balustradę tak, aby jej słupki nie przecinały po­szczególnych warstw tarasu, czyli od czoła lub spodu płyty konstrukcyjnej). Jeżeli podpory balustrady przecinają warstwy tarasu, stosujemy systemowe rozwiązanie w postaci mankie­tów uszczelniających o odpowiednio mniejszej średnicy, aby zapewnić właściwe przyleganie do elementu, który uszczel­niamy, czyli podpory. Mankiety uszczelniające należy również przykleić do podłoża, stosując masę uszczelniającą i zatapia­jąc jej brzegi dokładnie w hydroizolacjji MAPELASTIC.

Po wykonaniu uszczelnienia punktów krytycznych na tarasie możemy przystqpić do uszczelniania całej jego powierzchni.
Po wymieszaniu (mieszadłem wolnoobrotowym) obu skład­ników uzyskujemy łatwą do nakładania masę gotową do użycia (okres użytkowania 60 min). Masę należy nakładać warstwą o równomiernej grubości. Mapelastic nakłada się na podłoże pacą w dwóch warstwach.

Pierwsza warstwa hydroizolacji powinna być możliwie najcieńsza i wtarta na ostro (gładką stalową pacą) w od­powiednio przygotowane wcześniej podłoże tak, aby masa dokładnie wypełniła wszystkie pory znajdujące się na jego powierzchni. Zabieg ten jest formą gruntowania i ma fundamentalne znaczenie dla przyczepności masy do podłoża. W trakcie nakładania masy uszczelniającej nie zapominamy
0 naniesieniu jej również na czoło i boki tarasu. Ponieważ war­stwa uszczelniająca spełnia swoją funkcję przy grubości min. 2 mm, naniesienie drugiej warstwy hydroizolacji (po wyschnię­ciu pierwszej - czyli po upływie 3-5 godzin) najlepiej dokonać przy pomocy pacy zębatej nr 4, co pozwoli po wygładzeniu grzebienia uzyskać zalecane 2 mm. W drugiej warstwie sto­sujemy odporną na alkalia siatkę z włókna szklanego. Zasto­sowanie siatki powoduje zwiększenie wytrzymałości warstwy uszczelniającej na rozrywanie oraz pozwala na łatwą kontrolę grubości nakładanej warstwy.

Należy pamiętać, że przy łączeniu poszczególnych pasów siatki powinniśmy zrobić to, stosując zakład ok. 10 cm. Wy­konaną hydroizolację należy zabezpieczyć przed opadami at­mosferycznymi, silnym nasłonecznieniem lub mrozem przez 24 godziny.

Okładzinę ceramiczną możemy przykleić na warstwie hy­droizolacji już po 3-5 dniach.Etap 3. Montaż okładziny ceramicznej na balkonach i tarasach

wykonanie tarasu izolacja - montaż plytek ceramicznychPłytka powinna być wypełniona zaprawą w 100%. W tym celu powinniśmy zastosować jedną z dwóch metod klejenia płytek ceramicznych.

Pierwsza metoda (metoda podwójnego smarowania) po­lega na naniesieniu zaprawy klejowej zarówno na płytkę, jak i na podłoże. Przy metodzie podwójnego smarowania zaleca­my następujące zaprawy klejowe Mapei: ADESILEX P9, ADESILEX P9 EXPRES, KERAFLEX, KERAFLEX MAXI S1.

wykonanie tarsu przyklejanie gresu Adesilex P4Druga metoda polega na zastosowaniu kleju samorozpływnego ADESILEX P4, który rozprowadzamy specjalną pacą z półokrągłymi zębami i który samoczynnie rozpływa się pod płytką w momencie lekkiego jej dociśnięcia i wypełnia w 100% jej spodnią stronę.


Etap 4. Spoinowanie
Do wykonania spoin powinniśmy zastosować mrozo- i wo­doodporną, elastyczną, cementową zaprawę do fugowania od 2-20 mm, ULTRACOLOR PLUS (30 kolorów), a ich minimal­na szerokość powinna wynosić 5 mm. Pamiętajmy również o tym, że stosując płytki o dużym formacie powinniśmy rów­nież zastosować szerszą spoinę.

Spoiny narożnikowe i dylatacyjne wypełniamy elastycz­nymi masami uszczelniającymi np. MAPESIL AC. Przyjmu­je się, że spoina dylatacyjna powinna mieć szerokość min. 8-10 mm.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że spoiny dylatacyjne są wypełnione naprawdę dobrym i trwałym materiałem nie kierujmy się niską ceną. Zależy ona miedzy innymi od procentowej zawartości czystego silikonu. Dlatego dobry silikon kosztuje parę złotych więcej.

Na koniec należy dodać, że na sukces ma wpływ w rów­nym stopniu dobry profesjonalny produkt oraz jakość i do­kładność wykonania poszczególnych etapów prac. Dlatego zawsze warto zapoznać się z kartami technicznymi produk­tów, wchodzących w skład stosowanego systemu i dokładna instrukcją ich stosowania.

źródło informacji: KRONIKA MAPEI, opracowanie: Piotr Kuglin, Kierownik Działu Technicznego Mapei Polska

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter